BROCHURE                          Arbitrage 2015-­‐2016

 

 

1.  Visie

 

    ObjectievenKBVB&VoetbalfederatieVlaanderen (VFV) met betrekking tot arbitrage:

Het nastrevenvaneenkwalitatievearbitrageomvat zowelhet groeienalshet winnenaspect

enkanopgedeeldwordenin twee operationeledoelen:

o  Verhogenvanhet aantalscheidsrechtersaandebasisdoor eenactieve rekrutering

en retentie.

o  Optimaleprestatiesverkrijgenvanonzescheidsrechtersop regionaal, nationaalen

internationaal niveau.

    Strategischedoelstellingen:  

o  Ambitie“Actief jongescheidsrechters rekruterenmaar ookintensief begeleidenvia

eeneigentijdseaanpak.

o  Ambitie“Eenbegeleidingscelopzettenwaarbij talentvollescheidsrechters

individueel wordengedetecteerdenbegeleid tot internationaal topniveau.

o  DienenvandeBelgischevoetbalmensen: “Scheidsrechtersactief ondersteunenop

alleniveausquaopleidingenwerking.

 

    VisieBureauArbitrageVFV

o  Dearbitragevormteennietonbelangrijkeschakelbinnenhetvoetbalbestel.Hetheeft eenondersteunenderol,staattendienstevanhetvoetbalspelinhetalgemeenendevoetballers/voetbalstersinhet bijzonder.

 

 

o  Scheidsrechteralsmanager,opvoederenondersteuner

Alskerntaakheeftdescheidsrechterhetdoenrespecterenvan  despelregels.Hij/zijheeft echterookeenbelangrijkeroltevervullenalsondersteunerbinnenhetgeschetstekadervan opleidingenbegeleidingvandespeler(s).

Opopleidingvandescheidsrechtermagnietenkelgerichtzijnophetaspectvande spelregels.Descheidsrechterisveelaleenmanager.Hij/zijmoethetspelcontrolerenmet zijn/haarpersoonlijkheidrekeninghoudendmetdetechnischeentactischeaspectenvanhet voetbalspel.Erisdeverantwoordelijkheidnaarhetbewakenvandeintegriteitvande speler(s).Hetleverenvanpedagogischbijdragebinnenhetvormingsaspectende karaktervorming.

Dekernelementenvanlerenenbelevenzijnookvantoepassingopdeopleidingenbeleving vandescheidsrechteropzich.

Ookvoordescheidsrechterisbewegen–lerenvanhetvoetbalspelinalznfacettenomhet spelbetertebegrijpen–hetplezierhebbenomjongeren,spelerstemogenenkunnen begeleiden,vanbelangom‘levenslangeenactieveenconstructievebijdragetekunnen leverentothetvoetbalspel.Aldezeaspectengevenmeegestalteaandepersoonlijke vormingvaniederescheidsrechter.Vormingindezinvanontwikkelingvanpersoonlijke karaktereigenschappenzoalszichkunnendoorzetten,goedkunnencommuniceren,…alsook eigenmakenvanmaatschappelijkewaardenzoalsrespecthebbenvoordespelers, respecterenvandespelregels,

 

 

2.Strategischeacties

 

    Uniformiteitvanstructuurenvisierealiseren

o  DeProvincialeBureausArbitragewordenbevoegdvanjeugdtot3denationale.  Tot

1steprovincialebinnendeprovincies,overkoepelendsamentot3denationale.

o  Decategorinvandescheidsrechterswerdenvereenvoudigd.Eriseenrechtstreekseverwijzinggemaaktnaardereekswaarindescheidsrechteractiefis.Namelijk:eenscheidsrechterin1ste provincialewordt1P/REFgenoemd;eenassistentscheidsrechter in2de provincialewordt2P/ARgenoemd.

 

 

    Efficiëntie&effectiviteit

o  ImplementatieREFAssiST.DeinvoeringvanhetaanduidingsprogrammaREFAssiST moetdeKBVBVFVtoelatenomextrazakenterealiserenopkorte–middellangeen langetermijn.

o  Objectieven

!    Reductierealiserenindeverplaatsingsonkostenvanscheidsrechtersen observers/opleiders.

!    Tijdsreductievoordeaanduidingscommissieenreductieadministratieve

opvolgingvoorhetsecretariaat.

!    EenoptimalisatievanalleKPI’s.

!    Benefit  van+/-­‐1.500.000minderverredenkmsvoorhetmilieu.

o  Bijkomendevoordelen

!    Hetsysteemzorgtvooreenoptimalisatievandeautomatischeaanduidingen.

 

!    Mogelijkheidtothandmatigaanduideneningrijpenblijftbehoudenopalle niveaus.

!    ControleorganismeopalleKPI’sisingebouwd,inclusiefdeverplaatsingsonkosten.

    Verankerenvaneenéénvormigeopleiding

!    EenRefereeAcademyVFVwordtopgerichtmetvolgendeoverkoepelende taken:opleiding;coachingv/dcoaches;mentalefollowupenfysieke begeleiding.Anderetakenblijvenbinnendeschootvandeprovinciale BureausArbitrage.

    Innovatieinaanpak

o  Rekruteringenretentievanscheidsrechters,eengedeeldeverantwoordelijkheidmet declubs.

o  Opleiding,begeleidingenselectieobservers&instructors.Werkenaanmultitasking.

 

 

 

3.Categorieën

 

Debenamingenvandescheidsrechterscategorinzijnafgestemdopdereeksen.

 

 

 

 

4.Aanduidingen

 

AlleaanduidingenverlopenmetbehulpvandetoolRefAssiST.Ditsysteemcheckttevensde aanduidingennaarverplaatsingsonkost,diversiteitnaarclubsenreeksen(bijjeugdwedstrijden), gedaneopdrachten,

 

Aanduidingenverschijnennormaliter10dagenvoordewedstrijd.

DitsysteemverschafthetBureauArbitrageVFVendeprovincialeBureausArbitrageookde statistiekenoverdeprestatiesvandeindividuelescheidsrechteralsookvanzijncategorie.

 

 

5.Afmeldingen

 

Deafmeldingsprocedureszijnverschillendvoornationaalenprovinciaalvoetbal.Inbeidegevallen moetersteedseendocument(doktersbriefje,attestwerkgever,)bezorgdwordenaanhet secretariaat.

    Voorscheidsrechtersenassistentscheidsrechtersingedeeldindenationalereeksen3N/REF,

4N/REFen3N/ARdienthetdocumentnaarhetRefereeDepartmentgestuurd  tewordenen ditterattentievanTjornDeWulf(bijvoorkeurperemail).

    Alleanderescheidsrechtersdienenhundocumentaanhunrespectievelijkesecretariaatover temakenongeachthetniveauvanwedstrijdwaarhij/zijinactiefwas.

 

 

Afmeldingsprocedures:

 

    Nationaal:

Betreftcompetities  3N(3de   nationale);4N(4denationale),BeloftenProLeague, bekerwedstrijdenCrokyCupvanaf2derondeenSuperLeagueDames. Afmeldingsprocedure:

o  Maandagtotvrijdag16uur:TjornDeWulf:tel.02/367.67.81

o  Weekenddienst(permanentie):tel.02/367.67.84(opnormaleuren).

    Provinciaal:

Betreftcompetities  klimmen&dalen(inclusief1steen2denationaledames),provinciale bekers,jeugdwedstrijden(inclusiefnationalereservenenjeugd)envriendschappelijke wedstrijden.

Afmeldingsprocedure:

o  Maandagtotvrijdag16uur:respectievelijkesecretariaten.

!    Antwerpen:tel.03/355.27.30

!    Limburg:tel.011/28.16.30

!    OostVlaanderen:tel.09/225.19.73

!    WestVlaanderen:tel.050/38.62.41

o  Uitzondering:VlaamsBrabant

!    MaandagtotdonderdagENKELviaekickoff

!    Vrijdagtot16u00,telefonischviasecretariaat:tel.02/477.12.18

o  Weekenddienst(permanentie):

Hetspreektvoorzichdatiedereafmeldingmethetnodigerespectvoorhetweekend vandedesbetreffendevrijwilligerplaatsheeft!

!    ScheidsrechtersK&D

    Antwerpen*(enkelopzaterdagenzondagtussen10.30uen12.00u): Dhr.GovaertsJan(0497/59.72.87)

    VlaamsBrabant:              Dhr.GeorgesPollet(013/77.58.53)

    Limburg:                             Dhr.ArmandCaubergs(011/43.17.77)

    OostVlaanderen:             Dhr.EricVandamme(0478/36.25.29)

 

    WestVlaanderen:            Dhr.LucMatthys(0475/29.96.55)

!    AssistentscheidsrechtersK&D

    Antwerpen*(enkelopzaterdagenzondagtussen10.30uen12.00u):

enkel1ste   en2deprov.:  Dhr.CuytSven(0478/99.89.04)

 

    VlaamsBrabant:

Dhr.GeorgesPollet(013/77.58.53)

    Limburg:

Dhr.ArmandCaubergs(011/43.17.77)

    OostVlaanderen:

Dhr.EricVandamme(0478/36.25.29)

 

 

!

    WestVlaanderen: Jeugdscheidsrechters

Dhr.PascalEngels(0478/34.50.41)

    Antwerpen*(enkelopzaterdagenzondagtussen10.30uen12.00u):

EliteJeugdU19,U17enU16:Dhr.AllaertsLuc(0478/91.92.94)

    VlaamsBrabant:uwwedstrijdafmeldendoortemailennaar secretariaat(marc.roosens@footbel.com)

    Limburg:                             Dhr.AiméBillen(011/68.48.02);

Dhr.DannyVanderhoven(0495/15.43.91)

    OostVlaanderen:             Dhr.  EricVandamme(0478/36.25.29)

    WestVlaanderen:            Mevr.NancyDeslypere(050/38.66.91)

 

 

(*)Antwerpen:

 

    Geenweekenddienstvooranderewedstrijden.

    GelievetenoterendatertotvrijdagochtendnogvervangingenopEkickoffwordengepubliceerd.

 

 

6.Evaluatieprestatiesscheidsrechtersenassistent-­‐scheidsrechters

 

Indelijnvanbetaaldvoetbalwerdeenuniformeevaluatieschaaluitgewerktvooralle categorieën.

 

 

 

Evaluatieschaal

 

 

o  9.010                                                   o  Uitstekend

 

 

o  8.58.9                                                  o  Zeergoed

 

 

o  8.38.4                                                  o  Goed(verwachteniveau)

 

 

o  8.2                                                        o  Voldoendemeteenpaarverbeterpunten

 

 

o  8.08.1                                                  o  Voldoendemetbelangrijkeverbeterpunten

 

 

o  7.9                                                        o  Éénbelangrijkefout,anderseen8.3ofmeer

 

 

o  7.8                                                        o  Éénbelangrijkefout,anderseen8.08.2ofmeer

 

 

o  7.57.7

o  Onderdeverwachting,essentiëleverbeterpunten

 

 

o  7.07.4

o  Ontgoocheld,onderdeverwachtingmetéénbelangrijkefout

 

 

o  6.06.9

o  Onacceptabeleprestatie

 

    Detailuitlegevaluatieschaal

o  9.010:          uitstekendeprestatieineenmoeilijkewedstrijd. o   8.58.9:                       zeergoedeprestatieineenmoeilijkewedstrijd. o    8.3-­‐   8.4:                     goedeprestatieineennormalewedstrijd,

!    metdeboodschapdatdezescheidsrechterditniveauvanprestatiesinde

volgendewedstrijdenmoetblijvenbehouden.

o  8.2:                prestatieisbeoordeeldals“voldoende

!    maarmetenkelekleineverbeterpunten.

o

8.0-­‐8.1:

prestatiemetbelangrijkewerkpunten.

o

7.9:

goedeofbetereprestatievan8.3+,maarscheidsrechterlijkefoutbijkeymoment.

!    Dequoteringkanmaximaaleen7,9zijn.

o  7.8:                 prestatienaardenormvan8.0,8.1en8.2maarkeymomentfoutief beoordeeld(bijvoorbeeldrodekaartofpenaltygemist).Dequoteringkanmaximaaleen

7.8zijn.

o  7.57.7:         geengrotefoutenmaar,gebrekaanalgemenewedstrijdcontroleenenkele significantewerkpunten.

o  7.07.4:         éénduidelijkescheidsrechtelijkefout(bijvoorbeeldrodekaartofpenalty gemist),anderebelangrijkepuntenwaarverbeteringnodigisofmeerdanéénduidelijk scheidsrechterlijkefout(bijvoorbeeldrodekaartofpenaltygemist),enmogelijksandere belangrijkewerkpunten.

o  6.06.9:         onaanvaardbareprestatiemetduidelijkegrotescheidsrechtelijkefouten, belangrijkedisciplinairetegenstrijdighedenen/ofgeencontroleoverde  wedstrijd.

 

 

    Eenquotatietussen7.8en8.4dientalseengoedeprestatiebeschouwdteworden,metaldan nietbepaaldeverbeter-­‐ofwerkpunten

 

 

7.Soortenenaantalnazichten

 

Deprincipesm.b.t.denazichtenzijnongewijzigdgebleven.

 

    Soortnazichten

o  Examen;coaching;begeleiding;opleiding;

o  4fasesvanbegeleiding

!    aanvangsfasestagiair–principevantrio(elk1x)

!    vanjeugdnaarnamiddag(2x)

!    vansolonaartrioarbitrage(1x)

 

!    van1Pnaar4N(2x)

!    indienvantoepassing:begeleidingnaeengevalvanagressiegepleegdopde referee

o  coachingkanenkelvanaf1Pof4N.

    Opuitzonderingvande4fasesvanbegeleidingzijninprincipeallenazichtenmetquotatie.

    Aantalnazichtenwordtbepaalddoordecategoriewaarvandescheidsrechter/assistentdeel uitmaakt.Dezezijnnietnoodzakelijkgelijkofhetzelfdevoorallescheidrechters/assistenten. Richtcijferstotaalaantalvoorseizoen1516

o  Minimalenazichtenpercategorie:

!    3en4N/REF&3en4N/AR:minimum4nazichten

!    1en2P/REF&1en2P/AR:minimum3nazichten

!    3en4P/REF&3en4P/AR:minimum2nazichten

!    Jeugdscheidsrechters:individueeltebepalen

o  Individuelebijkomendenazichtenzijnsteedsafdwingbaardoordegoedeprestaties vaneenreferee.

 

 

8.Opmaakklassementen

 

Algemeengeldenderichtlijnenvoorpromoties

    Respecterenvanquotaperreeksafhankelijkvanhetaantalwedstrijden.

    Waarstijgerszijn,zijnookdalers.

    Voorelkescheidsrechterindividueelzalzijn/haarklassementbepaaldwordendoorzijn/haar prestatiesvanhetafgelopenseizoen.

o  Daarbijkanrekeninggehoudenwordenmetbeschikbaarhedenvoor  wedstrijden, trainingen,cursussen,

    Indiendequotavannazichtennietwordtgehaald(bv.Medischeredenen,),wordtde beslissinguitgesteldtotwanneerhetvoorzieneaantalnazichtenbehaaldwerd.Ditkan maximaalinhetdaaropvolgendeseizoengebeurenandersvervallenallebehaaldescores.

 

Bevoegdhedenopmaakklassement

    Scheidsrechters/assistenten  3&4N

o  Eindverantwoordelijkheid  ligtbijdecoördinatorenVFVenACFFbijgestaandooralle provincialevoorzittersarbitrage.

    Alleprovincialescheidsrechters

o  Eindverantwoordelijkheid  ligtbijhetBureauArbitrageVFV,bestaandeuitde

CoördinatorArbitrageVFVende5voorzittersArbitrageProvincie.

o  PerprovinciemaaktdevoorzitterArbitragezijnklassementopsamenmetzijn verantwoordelijkenopleiders.

    Data

o  Klassementswijzigingenkunnenhetganseseizoendoorgebeuren.

o  Heteindklassementwordtopgemaaktnaafloopvanhetvoetbalseizoen.

 

9.RefereeDays(fysieketests&theorieexamen&instructies)

 

Voordefysieketestsgeldenonderstaandenormen.Voordepraktischeuitvoeringswijzewordt verwezennaareerderecommunicaties.

 

    Testnormen

o  Scheidsrechters(damesenheren)

 

Categorin

Sprints

HIinterval

3N/REF

6sprints6,4sec

10ronden30/40

4N/REF

6sprints6,4sec

10ronden30/40

1P/REF

5sprints6,9sec

10ronden32/42

2P/REF

5sprints6,9sec

09ronden32/42

3P/REF

4sprints7,0sec

08ronden35/45

4P/REF

4sprints7,0sec

07ronden35/45

 

o  Assistentscheidsrechters(damesenheren)

 

Categorin

Sprints(40m)

HIinterval(150/50m)

3N/AR

6sprints6,2sec

10ronden30/45

4N/AR

6sprints6,2sec

08ronden30/45

1P/AR(1)

6sprints6,9sec

08ronden35/45

1P/AR(2)

5sprints7,0sec

07ronden35/45

2P/AR

5sprints  7,0sec

05ronden40/45

3P/AR

4spr.7,2secTARGET

04r.40/45  TARGET

4P/AR

4spr.7,2sec  TARGET

04r.40/45  TARGET

 

o  Dames(assistent)scheidsrechtersenkelactiefindamesvoetbal

 

Categorin

Sprints

HIinterval

Scheidsrechters

(Intern.&1stenat.)

6sprints6,6sec

10ronden35/40

AssistentScheids. (Intern.&1stenat.)

6sprints6,4sec

10ronden35/45

Scheidsrechters

(vanaf2denat)

6sprints6,8sec

10ronden35/45

 

    Modaliteiten

o  Slagenindefysieketestsenhettheorieexameniseenvoorwaardeomineigen reekstekunnenaangeduidworden.

!    Iederseizoenkrijgteenscheidsrechter2kansenomdeteststeslagen.

!    De1stetestnietslagen,omwelkeredendanook(ziekte,blessure,afwezig)=

1categoriezakkenomtijdelijkdaarverdertearbitreren,metbehoudvan eigencategorievergoeding,totde2detestdatum.

    1P/REFarbitrerenin2P

    2P/REFarbitrerenin3P

    1P/ARzijnassistentin2P

    2P/ARzijnassistentin3P

    REFenARsactiefindelaagstecategorieinhunprovinciebehouden voorlopighuncategoriemaarerzalbijdeaanduidingenrekening gehoudenwordenmethetnietslageninde1stetest.

!    Nietslagenindefysieketestsofhettheorieexamentenlaatstetijdensde retests,omwelkeredendanook(ziekte,blessure,afwezig)brengteen herschikkingvancategorie(inclusiefvergoeding)metzichmee.Deze herschikkingvaltbinnendeautonomievanhetBureauArbitrageVFV.

!    Naeenineeneerstetestnietgeslaagdtezijn,kanderefereeervoorkiezen omde2detesttekiezenvoordenormenvaneenlagerecategoriedan zijn/haareigencategorie.

o  Assistentscheidsrechtersactiefin3Penin4Plopentargettijden.Zijmoetenaanwezigzijnopdefysieketesten.Afwezigheidwordtaanzienalsgebrekaanmotivatie.Eengegevenwaarmeerekeningzalgehoudenwordenindeaanduidingen.

o  IndieneenRofARgedurendeeenvolledigseizoennietvoldoetaandefysieketesten moethijhetseizoenhieropvolgendslagenindefysieketesten.Indiendebetrokkene danopnieuwnietvoldoetaandefysiekenormenomwelkeredendanookzalhij definitiefverwezenwordennaarhetjeugdvoetbal.

 

o  Promotiesgedurendehetseizoenkunnenzonderdatdaaromtelkensnieuwetests dienengeorganiseerd,afgelegdengeslaagd.

!    Voorbeeld:Jeugdscheidsrechterkanopklimmennaar2Pzonderdefysieke testentehebbengelopenvoordezecategorie.Ditdoordathijop31mei

2015nogindecategorievanjeugdscheidsrechterzat.Voorhetnieuwe

seizoenzalhijdanwelfysieketestenmoetenafleggeninditvoorde categorie2P.

o  HetbehoorttotdeautonomievanhetBureauArbitrageVFVomaldannieteen extrareplayteorganiserenofniet.

o  AllemogelijkenietvoorzienegevallenwordenonderzochtdoorhetBureauArbitrage

VFVdatdandegepastebeslissingzalnemen.

 

 

 

10.        Cursussen

 

AllecursussenwerdenbinnenVFVopmekaarafgestemdenverlopenvolgenseengelijkeprocedure binnenalleVFVprovincies.

Nadebeginnerscursusendevervolmakingscursuszijnervolgendecursussenvoorzienvoorde diversecategorinscheidsrechters:

 

    CursussenK&D:waarbijscheidsrechtersenassistentscheidsrechterssamenuitgenodigd worden.

 

o  3N&4N/REF(+selectie1P/REF&4N/AR)             10trainingsmomentenopjaarbasis

 

o  1P&2P                3samenkomsten

 

o  3P&4P                1samenkomst

 

 

 

 

 

Nootbij3N&4N:

 

Indienziek/blessureoftrainingnietafwerkt=>vervangentijdenshetWE+voorelke afwezigheid:attest

 

Indiennietaanwezigowvverlof/werkomstandigheden  =>volgendeaanduidingsronde minimaal1xnietaangeduid+voorelkeafwezigheidwerk:attestwerkgever

 

 

 

 

 

    TalentprogrammaVFV

 

o  I.s.m.ACFF

 

o  Concretezakenwordenlatermedegedeeld.

 

    Cursussen(verplichteaanwezigheid)voorjeugdscheidsrechters(inorganisatiedoor vriendenkringen):

 

o  1cursus:jaarlijksenieuweinstructies

 

o  1cursus:jaarlijksevervolmaking

 

o  1cursus:themacursus(bv.Reanimatietechnieken,)

 

o  BijkomendecursusARsvoorjeugdscheidsrechters(ominK&DalsARactieftezijn)

 

o  ScheidsrechtersactiefinK&Ddienenminimaal2opde4(3inprovincieszonderARs in3Pen4P)aanwezigtezijn.

 

 

 

Hetpeterschapwordtbehouden.IederescheidsrechterK&Dwordtvriendelijkverzochtzijninteresse enmedewerkingaanhetpeterschapkenbaartemakenhetzijaandevriendenkring,hetzij rechtstreeksaanzijnprovincialeverantwoordelijke.

 

 

 

 

 

Alvasteensportiefenamusantearbitrageseizoengewenst! NamenshetBureauArbitrageVFV